dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร น article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๔๒๓๑ นครจินดา Nagarachinda^ ขุนสกลกิจหิรัญรักษ์ (ผล)  ผู้ช่วยคลังมณฑลพิศณุโลก  ทวดชื่อเมือง  ปู่ชื่อจีน 13/10/17  
๔๑๘๙ นครสุต Nagarasuta ขุนสถาปนานุกิจ (แสน)  กรมศิลปากร  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อหลวงเทพรัตนนรินทร์ (เมือง) 29/8/17  
๐๗๔๗ นครานนท์ Nagara^nanda นายร้อยเอก ขุนจงใจภพ (ถิน)  ผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า  พระยามณเฑียร (เมือง) เป็นทวด 6/11/13  
๓๐๒๗ นฎานนท์ Nata^nanda พันจ่าตรีเก๊อะ  พันจ่าช่างกลเรือเสือคำรณสินธุ์  บิดาชื่อน๊ต 7/5/16  
๓๑๙๖ นทิคามิน Nadiga^min นายสาย  นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  ภูมิลำเนาเดิมอยู่ปากน้ำ  เมืองสมุทสงคราม 17/6/16  
๑๖๖๑ นทีนันทน์ Nadi^nandana นายพันตรี หลวงรณภารพินิจ (วิก) หัวหน้าแพนกที่ ๓  กรมปลัดบาญชี  กระทรวงกระลาโหม  ปู่ชื่อพระเสนหาภูธร (กระแส) 6/10/14  
๐๐๗๑ นนทวาที Nandavadhi หลวงเสียงเสนาะกรรณ (หวัง)  กรมพิณพาทย์ 21/6/13  
๑๖๘๗ นนทะกฤษณ์* Nandakrishna นายนาวาตรี หลวงนราเดชะ (จุ๊)  ผู้บังคับการกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๓  ปู่ชื่อนน  บิดาชื่อฃำ 11/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นนทะกฤษณ"
๓๖๗๑ นนทะนาคร Nandana^gara ขุนรมัญนนทเขตรคดี (เจ๊)  นายอำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  บิดาชื่อพระรามัญนนทเขตร์คดี (เทียม)  ปู่ชื่อหลวงรามัญนนทเขตร์คดี (ทับ) 17/12/16  
๓๔๔๔ นนทะเปารยะ Nandapaurya พระโลกบาล (ช่วง)  นายอำเภอบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  ปู่ชื่อขุนศรีเสนา (ทิม)  กรมการเมืองนนทบุรี  บิดาชื่อพระยานนทบุรี (อิน) 10/9/16  
๓๖๙๓ นนทะวาสี Nandava^si หลวงพิศาลมรรคา (ทอง)  นายอำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  ปู่ชื่อพระยานนทบุรี (เอี่ยม) 11/1/16  
๒๔๘๕ นนทะสุต Nandasuta ขุนไกรนารายณ์ (พัน) บิดา  กับนายนาวาตรี หลวงแสงสิทธิการ (แสง)  นายเวรวิเศษ  กระทรวงทหารเรือ  ขุนไกรนารายณ์เป็นบุตรขุนศรีรักษาราษฎร์ (นนท์) 5/9/15  
๕๖๔๘ นพโกมล Nabakomala จ่าตรีนพ  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อนุ่ม 26/7/19  
๐๒๒๖ นพวงษ์ ณ กรุงเทพ Navavongs na Krungdeb หลวงเสวีวัชรินทร์* (หม่อมราชวงศ์เล็ก) นายเวรมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี  นามนี้ให้เป็นนามสกุลสำหรับบรรดาผู้สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ (พระองค์เจ้านพวงษ์) 7/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิจารณราชานุรักษ์  กรมชาวที่
๓๐๓๐ นพศรานนท์ Nabasara^nanda พันจ่าตรีสง  พันจ่าช่างกลเรือเสือทยานชล  บิดาชื่อนพ  ปู่ชื่อสอน 7/5/16  
๑๖๙๐ นพเสถียร Nabasthi^ra นายเรือตรีสาย  ต้นกองเรือกลชั้นที่ ๔  กรมชุมพล  บิดาชื่อนบ  ปู่ชื่อยง 11/10/14  
๐๓๕๘ นภีตะภัฏ Nabhitabhata นายตำรวจโท จมื่นใจสนิท (แหนง)  ปลัดกรมพระตำรวจพลพันขวา 14/7/13  
๓๗๐๕ นมะหุต Namahutta ขุนประกอบธนกิจ (ล้อม)  เจ้าพนักงานสุรายาฝิ่น  จังหวัดเชียงใหม่  ปู่ชื่อหนำ 19/1/16  
๑๘๙๑ นรเดชานนท์ Narateja^nanda นายร้อยตรีศุกร์  ประจำกองร้อยที่ ๒  กรมทหารราบที่ ๗  ปู่และบิดาเป็นหลวงนราเรืองเดช 7/3/14  
๐๐๓๕ นรพัลลภ Naraballabha พระยานรฤทธิราชหัช (อ้น)  จางวางมหาดเล็ก 19/6/13  
๑๑๗๒ นรินทรกุล ณ กรุงเทพ Narindrakula na Krungdeb พระยาอร่ามมณเฑียร (หม่อมราชวงศ์ใหญ่)  กองนอก  กรมพระตำรวจ  สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์ (พระองค์เจ้ามุข)  และกรมหลวงนรินทรเทวี 17/3/13  
๑๒๔๑ นรินทรางกูร ณ กรุงเทพ Narindra^nKura na Krungdeb หลวงพิทักษ์สุวรรณ (หม่อมหลวงสุด)  นอกราชการ  สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศร์ 4/4/14  
๔๔๙๘ นลบุตร Nalaputra นายจงภักดี (ขาว)  นายเวรชาววัง  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อนน 6/6/18  
๐๕๘๔ นวมะโยธิน* Navamayodhin นายร้อยตรีนวม*  ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นวะมะโยธิน"  ** ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท
๐๖๘๔ นวมานนท์ Navama^nanda หลวงศรีรัตนากร (แสง)  ปลัดกรมกองภาษีเหล้า  กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หลวงรักษ์หิรัญ (น่วม) เป็นปู่ทวด 21/9/13  
๐๘๖๙ นวมารค Navama^rga นายร้อยโทขันธ์  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑  กรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า  ขุนศักดิพลฤทธิ (ใหม่) เป็นบิดา  ขุนอินทรภักดี (มาก) เป็นปู่ 19/12/13  
๐๙๕๐ นวรัตน ณ กรุงเทพ Navaratna หลวงอาทรปฏิทัตดิ์* (หม่อมราชวงศ์กมล) นายเวรวิเศษ   กระทรวงมุรธาธร  สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔  กรมหมื่นสถิตยธำรงสวัสดิ์  (พระองค์เจ้านวรัตน) 19/1/13  
๐๘๐๑ นวลักษณ Navalakshana นายร้อยโทเหมือน  ผู้บังคับกอง  ในกรมตำรวจภูธร*  บิดาชื่อเก้า 4/12/13 * ในราชกิจจานุเบกษามีนาม "ขุนสุนทรธนารักษ์ (เกิด)  ผู้ช่วยราชการเมืองแพร่" 

 ได้รับพระราชทานนามสกุลร่วมด้วย  (รจ.  ๒๔๕๖/๒๒๐๔)
๑๕๓๑ นวานุช Nava^nuja ขุนไชยประชานุบาล (แฉ่ง)  นายอำเภอวาริชภูมิ์  มณฑลอุดร   บิดาชื่อพระอุดรพิศดาร(ใหม่)  ปู่ชื่อขุนรอนราญไพริน (นุช) 21/7/14  
๒๒๐๙ นวาศวิน Navasvin มหาดเล็กวิเศษนพ  สารถีในกรมพระอัศวราช 7/5/15  
๓๗๘๕ นะมาตร์ Nama^tra นายหมู่เอก ขุนคุรุนิติพิศาล (พิณ)  ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ มณฑลปัตตานี  กับนายแคล้ว (บิดา)  ทวดชื่อขุนทิพย์มณเฑียร (นะ) 28/2/16  
๕๒๘๖ นะวะมวัฒน Navamavadhana นายร้อยตำรวจตรีเจริญ  กองตำรวจภูธรอำเภอเบตง  บิดาชื่อนวม  ปู่ชื่อบุญรอด 29/6/19  
๕๑๘๐ นะวะมะชิติ Navamajiti พลเสือป่าซ้อน  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อนวม  บิดาชื่อชิต 14/6/19  
๕๘๐๘ นะวะมะดิลก Navamatilaka พลเสือป่าวิง  กรมเสือป่ารักษาดินแดนมหาราษฎร์  ปู่ทวดชื่อหลวงศรีธรรมการ (นวม)  บิดาชื่อเจิม 25/6/20  
๕๐๒๘ นะวะมะเดช Navamateja พลเสือป่านวม  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อเดช  กับนายนวม บิดา 24/5/19  
๑๐๐๘ นะวะมะรัตน* Navamaratna นายร้อยโทเกลียว  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒  กรมทหารราบที่ ๑๔  เมืองเพ็ชรบุรี  หลานพระแก้วคฤหบดี (น่วม) 13/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นวะมะรัตน"
๕๐๖๙ นะวะมะโรจน์ Navamarochana พลเสือป่าจุ่น  กองพันเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์   ปู่ทวดชื่อนวม  บิดาชื่อเรือง 31/5/19  
๔๐๗๐ นะหุตานนท์ Nahuta^nanda นายร้อยตำรวยเอกมณี  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปู่ชื่อหลวงศิริภิรมย์ (ล้าน) 20/6/17  
๕๓๙๖ นัครคุปต์ Nagragupta นายร้อยตำรวจตรีทวี  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อพระงำเมือง 29/6/19  
๓๒๔๒ นัจจะนันืน์ Nacchanandana นายม้าน  ผู้ช่วยเกษตร์มณพลนครศรีธรรมราช  บิดาชื่อฟ้อน 1/7/16  
๓๙๔๐ นันทวัน ณ กรุงเทพ Nandavan na Krungdeb หม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์  สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้านันทวัน 17/5/17  
๔๙๑๕ นันทะหารี Nandaha^ri นายหมู่ตรีขาว  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 16/4/19  
๔๒๘๗ นันทิกาญจนะ Nandikanchana พันจ่าเอกชม  ต้นเรือปราบปรปักษ์  กองทัพเรือ  ปู่ชื่อเลิง  บิดาชื่อกาญจน 19/12/17  
๑๘๒๙ นันทิคุปต์ Nandigupta นายเรือตรีเพ็ง  สำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ  บิดาชื่อหัดถกิจโกศล (ชื่น)  ทวดชื่อคุ้ม 17/12/14  
๒๕๑๙ นันทิทรรภ Nandidarbha รองอำมาตย์เอก หลวงศิริสิทธิ์สุนทร (ใหญ่)  รองเสนาวังเมืองนครลำปาง  ทวดชื่อหลวงศรสำแดง (ห่วง)  ปู่ชื่อหลวงรามพิไชย (ทัพ) 12/9/15  
๒๑๗๒ นันทิศักดิ์ ณ กรุงเทพ Nandisakdi na Krungdeb หม่อมเจ้าเป๋า  ขอพระราชทานสำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้าเริงคนอง (หรือป๊อก) 14/4/15  
๐๙๗๐ นัยนะแพทย์ Nayanabaedya ว่าที่นายร้อยโท หลวงวโรสถประสิทธิ์ (เสงี่ยม) กองหนุน  กับนายร้อยเอก หลวงสิทธิโยธารักษ์ (กลึง)  ผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๔ มณฑลราชบุรี   หลวงวโรสถประสิทธิ์ เป็นบุตรขุนไนยนานุกูล (เถื่อน) 12/2/13  
๓๖๑๕ นัยนานนท์ Nayana^nanda หลวงวิจิตร์สารบรรณ์ (เจียม)  พแนกสุรายาฝิ่นมณฑลปราจิณ  ทวดชื่อหมื่นบำรุงราษฎร์ (ดวงตา) 11/12/16  
ข-๕ นากมาลา Na^ga^mala นายหมู่ตรีเปลื้อง 22/10/22 ขอพระราชทานใช้
๕๙๐๙ นาคจรณะ Na^gacharana พลเสือป่าจอน  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษษพระองค์  บิดาชื่อแกล่น 1/2/20  
๑๗๓๖ นาคจันทร Na^gachandra นายเรือโทปลั่ง  ต้นกลเรือพาลีรั้งทวีป*  บิดาชื่อนาค  ปู่ชื่อจันทร 29/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ต้นกลเรือรบหลวงพาลีล้างทวีป"
๔๘๗๒ นาคจินดา Na^gachinta^ รองอำมาตย์ตรีสำลี  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ทวดชื่อนาค  ปู่ชื่อจินดา 5/4/19  
๑๓๙๓ นาคทัต Na^gadatta นายร้อยเอกย้อย  เกียกกายกองพลที่ ๒  ปู่ชื่อหลวงอนุรักษ์ภักดี (นาค) 27/4/14  
๒๒๕๖ นาคธน Na^gadhana รองเสวกโท ขุนจำนงสุนทร (ตาด)  นายเวรกองรายงานหนังสือไปมา  กรมราชเลฃานุการ  ทวดชื่อนาค  ปู่ชื่อสิน 19/5/15  
๑๐๒๐ นาคบุตร Na^gaputra นายร้อยโทเงิน  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองนครปฐม  กับนายกุน (บิดา)  นายกุนเป็นบุตรนายนาค 20/2/13  
๖๑๖๙ นาคประกาศ Na^gapraka^sa ราชบุรุษใหญ่  ศึกษาธิการอำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  มณฑลอุดร  ทวดชื่อนาค 19/11/21  
๑๓๖๖ นาครทรรพ Na^garadarba พระวิจิตรคุณสาร (อุ้ย)  ผู้ว่าราชการเมืองนครพนม  ทวดชื่อพระยามณเฑียรบาล (เมือง)  ปู่ชื่อหลวงปราณีประชาชน (ทับ) 25/4/14  
๖๓๐๖ นาควัชระ Na^gavajra รองอำมาตย์โท ขุนวิเชียรสมบัติ (ฟื้น)  รองเวรกรมพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อฉิม  บิดาชื่อพลอย 22/4/22  
๖๒๐๔ นาควานิช Na^gavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าสมบุญ  ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ในพระบรมราชูปถัมภ์   กับนายแจ้ง (บิดา)  ปู่ชื่อช้าง 17/12/21  
๐๓๗๕ นาควิเชตร์ Na^gavijetra หลวงวุฒามาตย์ (นาค)  นอกราชการ  กระทรวงยุติธรรม  เป็นบุตรพระราชครูพิเชต (กรัด) 27/7/13  
๔๐๒๕ นาควิมุกต์ Na^gavimukta หลวงไกรกฤตยานุกูล (สมบุญ)  นายอำเภอบางมูลนาค  จังหวัดพิจิตร์  กับนายยก (บิดา)  ทวดชื่อหลวงรักษาจาตุรงค์ (นาค)  ปู่ชื่อขุนนรินทรรักษ์ (รอด) 9/6/17  
๔๗๘๘ นาควิโรจน์ Na^gavirochana พระณรงค์เรืองเดช (เชื้อ)  กรมการพิเศษจังหวัดพิจิตร์  ปู่ชื่อหลวงคลัง (นาค) 5/4/19  
๖๒๖๕ นาคสัมปุรณะ Na^gasompurna นายทอง  เสมียนเอก  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อนาค  บิดาชื่อเปี่ยม 25/2/21  
๐๗๔๓ นาคสาร Na^gasa^ra พระอนุรักษ์ภูเบศร (จุนเหลา)  ปลัดบาญชี  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อจีนนาค  บิดาชื่อจีนช้าง (ฃ้าหลวงเดิมในรัชกาลที่ ๕) 17/10/13  
๒๑๕๘ นาคสุคนธ์ Na^ga^sugandha มหาดเล็กวิเศษเจิม  ประจำกองสถานที่  กรมมหรศพ  ปู่ชื่อนาค  บิดาชื่อกลิ่น 8/4/15  
๐๐๒๘ นาคเสวี Na^gasevi นายขัน หุ้มแพร* (เจน)  มหาดเล็กห้องพระบรรทม  เป็นชาวเมืองสมุทสงคราม 18/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงศักดิ นายเวร
๒๗๒๔ นาคหฤทัย Naga^hridaya นายร้อยเอกอ๊าด  สัสดีเมืองนครสวรรค์  ปู่ชื่อนาค  ทวดชื่อใจ 7/11/15  
๒๘๑๘ นาคะกนิษฐ์ Na^gakanishtha ขุนรัชฎ์ภูมิพิทักษ์ (ประสิทธิ์)  สมุห์บาญชีกรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อนาค  ปู่ชื่อน้อย 19/12/15  
๑๖๑๙ นาคะเกศ Na^gakesa พระกันทคีรีศรีพิพัฒน์เสมา (เผื่อน)  กรมการพิเศษ  เมืองพิไชย  ปู่ทวดชื่อบุนนาค  ปู่ชื่อเกศ 25/9/14  
๔๔๖๒ นาคะโกเศศ Na^gakoses ขุนวิลิศบุรีรักษ์ (ทองคำ)  นายอำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  ปู่ชื่อหลวงคลัง (นาค) 20/5/18  
๓๒๔๖ นาคะจิตรกะ Na^gachitraka หลวงพรหมพิจิตร์ (เงียบ)  ช่างเขียน  กองช่าง  กรมศิลปากร  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อขุนไกรณรงค์ (นาค) 1/7/16  
๒๒๘๖ นาคะชาต Na^gaJata นายร้อยตำรวจเอกเป้า  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอปละท่า  เมืองสงขลา  ทวดชื่อนาค  ปู่ชื่อเกิด 7/6/15  
๓๒๕๐ นาคะดิษ Na^gatisha พันเด็กชาเอกทรัพย์  กรมยานยนต์หลวง  ทวดชื่อนาค  ปู่ชื่อดิด 1/7/16  
๕๙๒๙ นาคะติตติ Na^gatitti รองอำมาตย์ตรีน่วม  ครูโรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ราชาวาส  บิดาชื่อคิด  ปู่ชื่อนาก 28/5/21  
๓๑๓๗ นาคะทรัพย์ Na^gadrabya มหาดเล็กสำรองสุ่น  กรมพระอัศวราช  กับนายเจิม (บิดา)  ปู่นายเจิมชื่อนาค  บิดาชื่อทรัพย์ 4/6/16  
๔๙๖๙ นาคะธราธร Nagadhara^dhara นายหมู่เอกเมฆ  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อหลวงเทพมณเฑียร (นาค) 17/11/19  
๕๖๗๒ นาคะนาท Na^gana^da รองอำมาตย์ตรีเปล่ง  จ่าจังหวัดสมุทรปราการ  กับนายโล้น (บิดา)  ปู่ชื่อขุนราชมาลาการ (นาค) 9/8/19  
๒๗๐๕ นาคะนิธิ Na^ganidhi หลวงวิจารณ์พานิชกิจ (เปลื้อง)  ผู้ช่วยเกษตราธิการมณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อนาค  บิดาชื่อขุนภักดีสมบัติ (นิต) 1/11/15  
๖๓๙๙ นาคะนุช Na^ganuja นายร้อยตรีผ่อง ประจำกรมทหารบกราบที่ ๑๙   ปู่ทวดชื่อนาค  ปู่ชื่อนุช  บิดาชื่อเมฆ 26/8/22  
๒๕๙๖ นาคะประทีบ Na^gapradipa หลวงพิพิธวิรัชการ (เทียน)  สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ  บิดาชื่อหลวงสุภาวดี (ช้าง) 3/10/15  
๔๙๗๖ นาคะประยูร na^gaprayu^ra นายหมู่ตรีประยูร  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อหลวงศรีสหเทพ (นาค) 17/5/19  
๓๙๙๕ นาคะปักษิณ Na^gapakshin นายร้อยตำรวจเอก ขุนวารินทร์สัญจร (จีบ)  สารวัดแขวงผู้ฟังคดีศาลโปริสภา  บิดาชื่อขุนทิพย์มงคล (นก)  ปู่ชื่อนาก 2/6/17  
๓๖๗๓ นาคะปิณฑ์ Na^gapinda รองอำมาตย์โท ขุนสามัตถ์ระวังการ (สิน)  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อนาก  ทวดชื่อพุ่ม 17/12/16  
๕๙๓๘ นาคะพันธุ Na^gabandhu รองอำมาตย์ตรีตาบ  ว่าที่ศึกษาธิการจังหวัดสายบุรี  ปู่ชื่อนก  ปู่ทวดชื่อนาก 28/5/21  
๑๙๒๗ นาคะมาลัย Na^gama^laya นายหมู่ตรีเจิม  กองเสือป่าเดินฃ่าวหลวง  ช่างทอง  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อนาค  บิดาชื่อมาลัย 9/3/14  
๑๖๒๒ นาคะรัต Na^garata พระนรภักดิ์พิบูลย์ (จร)  กรมการพิเศษ  เมืองพิไชย*  ปู่ทวดชื่อบุนนาค  ปู่ชื่อหลวงวิเศษสาลี (รอด) 25/9/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมการพิเศษมณฑลพิศณุโลก"
๔๕๗๖ นาคะลักษณ์ Na^galakshana นายเรือตรีคุ้ม  โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕ ชลบุรี  ปู่ชื่อนาค  บิดาชื่อเปลี่ยน 13/9/18  
๓๒๕๘ นาคะวัจน์ Na^gavachana นายร้อยโทสังข์  กรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บิดาชื่อขุนประชานาถ (นาค)  ปู่ชื่อขุนธำมรงค์ (คำ) 8/7/16  
๐๕๓๕ นาคะเวทิน Na^gavedin หลวงญาณสยมภูว์ (แขก)  กรมพราหมณ์พิธี  กระทรวงวัง 23/8/13  
๒๐๓๙ นาคะเวส Na^gavesa นักเรียนทหารกระบี่สนั่น  กรมโขนหลวง   ปู่ชื่อนาค พ่อค้า 18/3/14  
๒๖๓๕ นาคะสิงห์ Na^gasinha นายเรือโทปุ๋ย  เรือพระที่นั่งมหาจักรี (น้อง)  กับนายร้อยตำรวจตรีตา  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองกระบี่ (พี่)  ทวดชื่อสิงห์  ปู่ชื่อบุนนาค 17/10/15  
๔๖๐๔ นาคะสิริ Na^gasiri นายร้อยตรีสวัสดิ์  นายทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๑๙  กับนายเก้า บิดา  ปู่ชื่อนาก 1/10/18  
๕๓๓๗ นาคะเสถียร Na^gashthira นายร้อยตำรวจตรีสายหยุด  กองตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี  ปู่ชื่อนาค  บิดาชื่อเถียน 29/6/19  
๐๙๕๒ นาคะหัสดี Na^gahasti นายผัน (เปรียญ) มหาดเล็ก  รับราชการในกระทรวงมุรธาธร  ปู่ชื่อนาค  บิดาชื่อช้าง 19/1/13  
๓๗๘๐ นาคาภิรมย์ Na^ga^bhiramya พลเสือป่าหร่ำ  ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓  มณฑลสุราษฎร์  ปู่ทวดชื่อนาก 7/2/15  
๑๖๘๑ นาคามดี Na^ga^mati นายร้อยโทใหญ่  ครูวิชาภาษาไทยในโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  ปู่ชื่อนาค 11/10/14  
๒๒๒๙ นาคายน Na^ga^yana นายวงษ์  กระทรวงยุติธรรม  นายเลียบ  กองคลังวรภาชน์  กับนายคง  กระทรวงกระลาโหม เป็นพี่น้องกัน  บุตรหมื่นพิพัฒน์ภักดี (นาค)  ปู่ชื่อหลวงโกษา (อ้น)  ทวดชื่อบุญมา 7/5/15  
๔๒๘๓ นาคาศัย Na^ga^saya นายร้อยตรีเชย  ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดสุพรรณบุรี  กับนายชม (พี่)  บิดาชื่อหมื่นนรินสรศักดิ์ (พึ่ง)  ปู่ชื่อนาค 19/12/17  
๒๒๑๘ นาตะสุต NaTasuta นายช่วง  กรมพระอัศวราช  ปู่ทวดชื่อนาด 7/5/15  
๓๔๘๓ นาถะดิลก Na^thatilaka นายร้อยโท ขุนเลขานุวัตร์ (เจิม)  นายทหารแผนที่  กองพลทหารบกที่ ๒  บิดาชื่อนาถ 14/10/16  
๔๖๖๗ นาถะนันทน์ Na^thanandana นายร้อยตรีบุญเกิด  กรมทหารบกราบที่ ๗  ทวดชื่อนาด 26/10/18  
๕๑๙๙ นาถะเวช Na^thaveja ขุนเวชการพิสิษฐ์ (นารถ)  แพทย์กองตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 14/6/19  
๕๗๙๖ นาทะกนิษฐ์ Na^dakanishtha พลเสือป่าเล็ก  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์  บิดาชื่อนุช  ปู่ชื่อนาท 25/6/20  
๔๑๙๗ นาทะทัต Na^dadatta นายประทาน  ผู้ช่วยบรรณารักษ์ฝ่ายต่างประเทศ  หอพระสมุดสำหรับพระนคร  ปู่ชื่อเสียง 9/9/17  
๕๘๙๗ นาทะพันธุ์ Na^dabandhu พลเสือป่าชุบ  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อขุนบำเรอนงคราญ (เชื่อ)  ปู่ชื่อนาท 1/2/20  
๖๔๑๓ นาทะสิริ Na^dasiri นายร้อยตำรวจตรีสนั่น  รองสารวัดกรมตำรวจพระนครบาลที่ ๔  สายลำน้ำ   ปู่ทวดชื่อฮุ้น  ปู่ชื่อหนู  บิดาชื่อเหล็ง 16/9/22  
๓๐๒๙ นามะนันทน์ Na^manandana พันจ่าตรียม  พันจ่าช่างกล  เรือเสือทยานชล  ทวดชื่อนาม 7/5/16  
๐๗๓๙ นามะสนธิ Na^masandhi พระยาพิไชยรณรงค์สงคราม (ดิศ) ผู้ว่าราชการเมืองพิไชย  กับหลวงศิลปสาตรา (อ้น)  กระทรวงกระลาโหม  ทวดชื่อนาม  ปู่คือหลวงสุรินทรเดชะ (สนธิ) 17/10/13  
๓๖๑๑ นามะสิริ Na^masiri นายเรือตรีมุ่ย  นายช่างกล  เรือรบหลวงสุริยมณฑล  ปู่ชื่อนาม 11/12/16  
๖๐๐๕ นายกะนันทน์ Na^yakanandana พลเสือป่าจัด  กองเสือป่ารักษาดินแดนเพ็ชร์บุรี 11/6/21  
๑๒๖๗ นายะวร Na^yavara หลวงพิศาลวิสัยกรรม (วร)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานออกโฉนด  กระทรวงเกษตราธิการ  บุตรนายหน่าย 13/4/14  
๓๑๙๔ นารายนะคามิน Na^ra^yanaga^min นายแจ่ม  นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  พแนกรัฐประศาสนศึกษา  สกุลตั้งภูมิลำเนา ณ บ้านนารายณ์  เพ็ชร์บุรี 17/6/16  
๓๗๕๑ นาวาชีวะ Na^vajiva พลเสือป่าเฟื่อง  รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓๙ กรุงเทพฯ  บิดาชื่อหมื่นพลนาวา (ถั่ว)  ปู่ชื่อหมื่นเทพนาวา (น้อย)  รับราชการอยู่ในกรมฝีพาย 2/2/16  
๐๓๘๖ นาวานุเคราะห์ Navanugraha หลวงราชกิจเกณิกร (แช)   กรมท่าซ้าย  กับพระยารัษฎากรโกศล (ฮง)  อธิบดีกรมสรรพากรใน   กระทรวงนครบาล  ตั้งตนมั่นคงได้โดยค้ากำปั่น  หลวงราชกิจ เป็นบิดา  พระยารัษฎา บุตร* 31/7/13 *  ถูกถอดวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๔๕๗
๖๑๓๑ นาวิกนันทน์ Na^vikananda พันจ่าแนบ ร.น.ส.  กองพันหลวงราชานาวีเสือป่า  บิดาชื่อนา 15/10/21  
๐๔๘๗ นาวิกบุตร Na^vikaputra ขุนเทพธนกรณ (วรรณ)  นายเวรการโยธา   กรมพระคลังฃ้างที่    สกุลฝีพายลำทรง 11/8/13  
๔๕๐๕ นาวิกะชีวิน Navikajivin นายหมู่เอกฟ้อน  ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน  จังหวัดพระประแดง  ทวดชื่อหลวงรัสเทพ (รอด)  สังกัดกรมฝีพาย  ปู่ชื่อขุนเทพนารายณ์ (สุต) 6/6/18  
๐๔๘๙ นาวิกานนท์ Na^vika^nanda รองเสวกตรีเจริญ* (เปรียญ) มหาดเล็ก   กรมพระคลังฃ้างที่   สกุลฝีพายลำทรง 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนจรูญโภคสมบัติ
๐๑๗๒ นาวีเสถียร Navisthira ขุนนาวีวราสา* (ยืน)  กรมยานยนตร์ 4/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงนาวีวราสา
๐๓๓๑ นาฬิกาวิท Na^lika^vid หลวงไพเราะพจมาน* (คล้อย)  กรมมหรศพ  เป็นคนเคาะจังหวะรำโคม 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงนัฏกรรมขยัน
๒๕๕๗ นิกฎานนท์ Nikata^nanda อำมาตย์ตรี พระยาวิเศษโภชนา (เครื่อง)  นอกราชการ  สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อสมิงชนะศึกทวาย (นิก) 26/9/15  
๒๐๙๘ นิโครธวณิช Nigrodhavanija นักเรียนทหารกระบี่เล็ก   กรมโขนหลวง  บุตรนายไทร (พ่อค้า) 18/3/14  
๑๕๐๗ นิโครธานนท์ Nigrodha^nanda หลวงอนุชิตพิทักษ์ (พ่องกิม)  ปลัดกรม  กรมทะเบียฬ  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ทวดชื่อไซ 13/7/14  
๔๖๕๖ นิงสานนท์ Ninsananda ขุนสุทัศน์ธนพิทักษ์ (เง็ก)  กรมศุลกากร  บิดาชื่อหนึ้ง 18/10/18  
๔๗๐๓ นิตยจินต์ Nityachinta นายจิ้น  พแนกอัยการมณฑลจันทบุรี  บิดาชื่อนิตย์ 3/2/18  
๒๑๔๔ นิตยผลิน Nityaphalin นายใจ  กรมพิณพาทย์หลวง  ปู่ชื่อเที่ยง ทำสวน 23/3/14  
๕๔๗๘ นิตยวรรธนะ Nityavardhana นายผดุง  กรมราชโลหกิจ  กระทรวงเกษตรธิการ  ปู่ทวดชื่อวํฒน  ปู่ชื่อนิตย์ 5/7/19  
๑๔๓๐ นิตยสุทธิ Nityasuddhi นายร้อยโทคำ ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๗  กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  บุตรนายเที่ยง  หลานพระสุธาสวัสดิ์ (ไนย) 4/5/14  
๓๕๙๗ นิตยะประภา Nityaprabha^ ขุนสุขะสุภา (เปล่ง)  ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดพิจิตร  ทวดชื่อนิด  ปู่ชื่อประภา 3/12/16  
๑๙๓๙ นิตินันทน์ Nitinandana นายร้อยตรีจ่าง  ประจำกรมทหารราบที่ ๓  กับนายทิม (บิดา)  นายทิมเป็นหลานนายนิต 10/3/14  
๔๖๔๒ นิติศร nitisara นักเรียนนายเรือบุญยัง  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ทวดชื่อนิตย์  ปู่ชื่อศร 10/10/18  
๐๘๒๕ นิธินันทน์ Nidhinandana นายร้อยโทสอน  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓  เมืองสระบุรี   กับนายเผือก ( บิดา)  นายเผือกเป็นบุตนายทรัพย์ 10/12/13  
๒๑๙๔ นิธิบรรยงค์ Nidhiparyanka นักเรียนมหาดเล็กหลวงเสริม  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  บิดาชื่อนิต  ปู่ชื่อหลวงสรจักรานุกิจ (บรรยง) 14/4/15  
๒๕๐๒ นิธิประภา Nidhiprabha อำมาตย์ตรี หลวงภาณีณัติกรณ (ชั้น)  ผู้พิพากษาศาลเมืองสวรรคโลก  บิดาชื่อหมื่นพินิจอักษร (ทรัพย์)  ทวดชื่อประภา 5/9/15  
๔๗๙๙ นินนาทนนท์ Ninna^dananda หลวงบุรัดถคามบดี (เปลี่ยน)  กระทรวงมหาดไทย  บิดาชื่อขุนมหาดไทย (นิน) 5/4/19  
๓๘๘๐ นินนานนท์ Ninnananda นายร้อยโทองสุก  นายทหารคนสนิท  กองพันที่ ๒  กรมทหารบกราบที่ ๑๕  ปู่ชื่อนิน 17/3/16  
๐๘๐๓ นิมิตตะมัย Nimittamaya นายร้อยตรีเทพ  ผู้บังคับกอง  ในกรมตำรวจภูธร   เป็นหลานพระเทวานฤมิตร์ (นิ่ม) 4/12/13  
๐๗๕๓ นิมิตศิริ Nimitsiri นายร้อยตรีแม้น  ผู้บังคับหมวดที่ ๑  กองทหารพาหนะที่ ๓  เมืองกรุงเก่า  บิดาชื่อเปลี่ยน 6/11/13  
๓๘๔๒ นิมินทุ Nimindu พลเสือป่าอยู่  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อนิ่ม  บิดาชื่ออิน 17/2/16  
๑๐๐๑ นิมินันทน์ Niminandana ว่าที่นายร้อยตรีศุข  ประจำกองร้อยที่ ๔  กรมทหารราบที่ ๔  มณฑลราชบุรี   ปู่ชื่อนิ่ม 13/2/13  
๔๕๕๓ นิมิบุตร์ Nimiputra นายร้อยโทเลื่อง  กรมทหารบกราบที่ ๑๗  ปู่ชื่อนิ่ม 9/7/18  
๒๘๕๖ นิมิปาล Nimopala พลเสือป่าพร  ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓  จันทบุรี  บิดาชื่อนิ่ม  ปู่ชื่อปาน 14/2/15  
๓๕๙๒ นิมิวัฒน์ Nimivadhana รองอำมาตย์ตรีศุข  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ทวดชื่อนิ่ม 3/12/16  
๒๐๖๙ นิมิเวส Nimivesa นักเรียนทหารกระบี่หยด  กรมโขนหลวง  บุตรนายนิ่ม พ่อค้า 18/3/14  
๑๓๙๐ นิมิสุต Nimisuta นายร้อยเอกเหลือ  นายเวรกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์  ปู่ชื่อนิ่ม 27/4/14  
๒๓๕๒ นิมิหุต Nimihuta รองอำมาตย์ตรีหรั่ง มหาดเล็ก  นายอำเภอถลาง  เมืองภูเก็ต  ปู่ชื่อหลวงโสภณเพ็ชรรัตน (นิ่ม)  บิดาชื่อฮวด 1/7/15  
๒๕๘๒ นิยมตะรุษ Niyamatarusha นายเรือโทพุฒ  สำรองราชการกรมยุทธโยธาทหารเรือ  ปู่ชื่อเนียม  บิดาชื่อตรุษ 3/10/15  
๕๖๖๕ นิยมทัศน์ Niyamadasna นายสวาสดิ์  กรมราชเลขาธิการ  กับนายทัศน์ (บิดา)  ปู่ทวดชื่อพระวิเชียรปฤชา (เนียม) 9/8/19  
๒๒๖๓ นิยมเทศ Niyamades รองเสวกเอก หลวงโกศลกิจวิจารณ (พร้อม)  สังกัดกรมศิลปากร  ทวกชื่อเนียม  เป็นปลัดเมืองนนทบุรี (พระสยาม?)  ปู่ชื่อเทศ เป็นจมื่นจงภักดีองค์ขวา 19/5/15  
๑๗๐๕ นิยมนาค Niyamana^ga นายร้อยตรีทองใบ  ประจำกองร้อยที่ ๒  โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  ปู่ชื่อหมื่นชำนาญนาวา (เนียม)  บิดาชื่อหลวงการีตุลาการ (นาค) 14/10/14  
๒๙๖๘ นิยมเนตร Niyamanetra นายเตร์  กรมราชเลขานุการ  บิดาชื่อเนียม 9/4/16  
๕๔๙๙ นิยมปัทมะ Niyamapadma นายเจียม  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อเนียม  บิดาชื่อทิม 5/7/19  
๕๕๙๓ นิยมฤกษ์ Niyamariksha ขุนวนขันธ์ประเวศ (ลบ)  กรมปลัดทัพเรือ  บิดาชื่อขุนขจรภารา (เริก)  ปู่ชื่อพระยาจิรายุมนตรี (เนียม) 26/7/19  
๑๖๑๐ นิยมฤทธิ Niyamariddhi ว่าที่นายร้อยตรีประเสริฐ  แพทย์ประจำกองตำรวจภูธร  ปู่ชื่อนายเนียม  บิดาชื่อขุนสมานพลฤทธิ์ (รื) 15/9/14  
๒๗๗๗ นิยมวิภาต Niyamavibha^ta ขุนบรรสบวิชาฉาน (จีน)  ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชาลัย  กรุงเทพฯ  ปู่ชื่อเนียม  บิดาชื่อหว่าง 12/12/15  
๑๘๑๒ นิยมเวช Niyamaveja นายเรือโทจำรัส  แพทย์ประจำกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒  เมืองสมุทสาคร   ปู่ชื่อเนียม 17/12/14  
๓๙๘๓ นิยมไวทยะ Niyamavaidya นายร้อยโทสมบุญ  ผู้บังคับหมวดพยาบาล  กรมทหารบกราบที่ ๑๐  ทวดชื่อเนียม 2/6/17  
๓๙๗๒ นิยมสมิต Niyamasmita ขุนชำนาญโทรเลข (หลำ)  นายตรวจไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดสุราษฎร์  ทวดชื่อเนียม  ปู่ชื่อแย้ม 30/5/17  
๔๖๒๐ นิยมสิริ Niyamasiri นายร้อยตรีสมบุญ  นายทหารคนสนิทของผู้บังคับกองพยาบาล  กองพลทหารบกที่ ๑๐  กับขุนศรีวิไชย (พัก) บิดา  ปู่ชื่อเนียม 4/10/17  
๑๐๔๑ นิยมเสน Niyamasena นายร้อยตรีแผ้ว  แพทย์ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒  มณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อเนียม 20/2/13  
๒๗๕๐ นิยมเหตุ Niyamahetu รองอำมาตย์ ขุนแจ่มวิชาสอน (แต่ม)  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กับบิดาชื่อขุนประเวศวารี (แห)  นอกราชการสังกัดกระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อเนียม 7/11/15  
๐๘๘๔ นิยมะจันทร Niyamachandra ขุนพิทักษ์พลนิกร (ปั้น)  นายอำเภอสนามแจง  เมืองลพบุรี  ปู่ชื่อเนียม  บิดาชื่อจั่น 20/12/13  
๒๘๒๑ นิยมะทา Niyamada^ ขุนโคกระวินพิธี (เปีย)  กรมสารบรรณ  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อเนียม  บิดาชื่อทา 19/12/15  
๐๘๑๖ นิยมะสินธุ Niyamasindhu นายร้อยโทโต  แพทย์  กรมตำรวจภูธร   ปู่ชื่อเนียม  บิดาชื่อสิน 6/12/13  
๐๗๖๙ นิยมะสูต Niyamasuta นายพันตรี หลวงสรายุทธสรสิทธิ (มาลัย)  ประจำกรมสารวัดใหญ่ทหารบก  ปู่ชื่อนายเนียม 21/11/13  
๓๘๖๒ นิยมัษเฐียร Niyamashthira เด็กชาผาด  กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์  กับนายเนียม (บิดา)  ทวดชื่อคง 1/3/16  
๕๕๒๗ นิยมาคม Niyama^gama หลวงผดุงกิจสรรพากร (เจริญ)  ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลมหาราษฎร์  ปู่ชื่อมา  บิดาชื่อเนียม 26/7/19  
๐๖๘๙ นิยมานนท์* Niyama^nanda หลวงสวัสดิ์โภคากร (นิ่ม)    ปลัดกรม  กรมศุลกากร  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อเนียม 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นียมานนท์"
๓๘๕๘ นิยมาภัย Niyama^bhaya พันเด็กชาโทจุ่น  กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์  ปู่ชื่อเนียม  ทวดชื่อเฉย 1/3/16  
๓๒๐๙ นิยมาภา Niyama^bha หลวงเจริญฤทธิ์ศาสตร์ (เจริญ)  ผู้พิพากษาศาลแพ่ง  ทวดชื่อหมื่นพิทักษ์วาโย (เนียม)  ปู่ชื่อเอี่ยม 27/6/16  
๓๕๔๙ นิยมิศร ณ กรุงเทพ Niyamisara na Krungdeb หม่อมหลวงแฝง  สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าเนียม 25/11/16  
๒๑๗๕ นิยวานนนท์ Niyava^nanda เจ้าจอมมารดาเลื่อน ในรัชกาลที่ ๕  ขอพระราชทานสำหรับบุตรหลานพระนรินทราภรณ (ลอย)  ปู่พระนรินทราภรณ ชื่อพระอินทรอากรสมบัติ (เนี้ยว) 14/4/15  
๓๙๙๗ นิยะโมสถ Niyamosatha นายร้อยโทนารถ  แพทย์ประจำกองพยาบาลในกิงพลทหารบกที่ ๑๐  ทวดชื่อเนียม  บิดาชื่อขุนทิพย์โอสถ (ชม) 6/6/17  
๒๔๒๘ นิรตานนท์ Nirata^nanda รองอำมาตย์ตรีทองอิน  ยกรบัตรเมืองสุราษฎร์ธานี  ปู่ชื่อพญาอนันตจอสู (เณร) 2/8/15  
๑๘๗๘ นิรมาณ Nirama^na นายร้อยตรีหม่าน  สัสดีเมืองไชยภูมิ  ปู่ชื่อเณร 7/3/14  
๓๗๕๒ นิรันตราย Nirantara^ya พลเสือป่าบุญรอด  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  (ถูกปืนในการซ้อมรบเสือป่าปี พ.ศ. ๒๔๕๙) 2/2/16  
๑๗๗๐ นิลกนิษฐ Nilakanishtha นายร้อยตรีอู๋  ประจำกรมช่างแสง  ทวดชื่อหลวงสวัสดิภักดี (นิล)  ปู่ชื่อน้อย 12/12/14  
๐๓๙๙ นิลกุล Nilakul หลวงกำแหงพลล้าน (แห)  กระทรวงมหาดไทย  กับนายพันตรี หลวงสรสิทธิยานุการ* (แปลก)  ผู้บังคับกองพันที่ ๑  กรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชองครักษ์เวร  หลวงสำเร็จสมบัติ (นิล)** 2/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นวิไชยยุทธเดชาคนี

** เป็นบิดาหลวงกำแหงพลล้าน (แห)ๆ เป็นบิดาหลวงสรสิทะยานุการ (แปลก)
๒๓๒๐ นิลคูหา Nilagu^ha^ นายร้อยตำรวจตรีริต  ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลภูเก็จ  ทวดชื่อนิล  ปู่ชื่อถ้ำ 7/6/15  
๒๗๖๔ นิลเนตรานนท์ Nilanetra^nanda ว่าที่นายเรือตรีโปร่ง  นายตอนกราบขวา  กองเรือกลชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  บิดาชื่อนิล  ปู่ชื่อเนตร์ 12/12/15  
๔๗๗๙ นิลพิบูลย์ Nilabipulaya หลวงพิบูลย์บุรัตถคาม (ทองอยู่)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อสี 5/4/19  
๑๖๘๕ นิลมัต Nilamat นายนาวาตรี หลวงเดชสำแดง (ฃำ)  ผู้รั้งปลัดกรมทหารเรือชายทเล  บิดาชื่อนายฉลองนัยนารถ (นิล)  ปู่ชื่อพระยากาญจนบุรี (มี) 11/10/14  
๒๑๖๙ นิลรัตน ณ กรุงเทพ Nilaratna na Krungdeb หม่อมราชวงศ์อวบ  ประจำหน้าที่การสมุหบาญชีกรมเสนาธิการทหารบก  สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหมื่นอลงกฏกิจปรีชา (พระองค์เจ้านิลรัตน์) 14/4/15  
๕๙๗๔ นิลอุบล Nila-upala รองอำมาตย์เอก หลวงวิทูรธุระการ (เพิ่ม)  ปลัดจังหวัดอุไทยธานี  บิดาชื่อหมื่นภักดีภูธร (เปีย)  ปู่ชื่อขุนโภชากร (บัว)  ทวดชื่อหลวงอินทร์อาญา (นิล) 11/6/21  
๓๐๖๗ นิละบุษบานนท์ Nilapushpa^nanda นายพันตรี ขุนอาจอัคนิกร (ฉัตร์)  ผู้บังคับการกรมทหารม้าพิษณุโลกของกรมขุนพิษณุโลกประชานาถ ในกองพลทหารบกที่ ๗  ทวดชื่อพระยาอมรมหาเดช (นิน)  ปู่ชื่อพระสิทธิศักดิ์สุนทรเขต (บุศย์) 21/5/16  
๕๘๖๖ นิละรัชตานนท์ Nilarattananda พลเสือป่าแดง  กองพันเดินข่าหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อนิล 1/2/20  
๓๕๙๖ นิลัมพะ Nilamba รองอำมาตย์โท ขุนพิจิตร์สุภา (ก้าน)  ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดพิจิตร์  ปู่ชื่อนิล  ทวดชื่อม่วง 3/12/16  
๔๕๔๐ นิลานุช Nila^nuja ขุนกันทรารักษ์ (บุญเย็น)  นายอำเภอฟ้าหยาด  จังหวัดอุบลราชธานี  ทวดชื่อนิล  ปู่ชื่อนุด 26/6/18  
๑๐๔๗ นิโลดม Nilotama หลวงชัพนสารสาทร (แป๊ะ)  สารวัดไปรษณีย์โทรเลขมณฑลราชบุรีแลมณฑลนครไชยศรี  กับนายแดง (บิดา)  บิดานายแดงชื่อโอเตียน (นิลดำ) 1/3/13  
๑๑๐๙ นิวาศนันทน์ Niva^sanandana นายร้อยตรีฉาย  ผู้รั้งผู้บังคับกองทหารช่างที่ ๔  กองพันพิเศษ  กองพลที่ ๔  มณฑลราชบุรี (บุตร)  กับนายเล็ก (บิดา)    นายเล็กเป็นบุตรนายอยู่ 7/3/13  
๔๓๓๖ นิวาศะบุตร Nivasaputra รองผู้กำกับตรีชื่น  ว่าที่ครูใหญ่โรงเรียนวัดท้ายเมือง  นนทบุรี  กับนายเดช (บิดา)  ทวดชื่ออยู่ 18/2/17  
๓๓๘๔ นิวาศานนท์ Niva^sa^nanda ขุนพิศาลสังฆภูมิ (ผ่อง)  กรมธรรมการ  กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่ออยู่ 28/8/16  
๒๐๕๔ นิวาสเวส Niva^savesa นักเรียนทหารกระบี่อ้วน  กรมโขนหลวง  บุตรนายอยู่ พ่อค้า 18/3/14  
๓๖๓๓ นิวาสะวัต Niva^savat หลวงโลหกิจวิจารณ์ (ชุ่ม)  วารวัดชั้น ๒  กองสร้าง  กระทรวงวัง  บิดาชื่ออยู่ 11/12/16  
๕๐๙๓ นิเวศรัตน Nivesaratna พลเสือป่าสิทธิ์  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อหลวงวัง (นพ)  และนายแก้ว (บิดา) 31/5/19  
๐๕๖๓ นิสากรเสน Nisa^karasen ขุนนิเวศน์ธิบาล (จัน)  กรมตำรวจวัง  กระทรวงวัง 23/8/13  
๕๘๖๔ นีตยานนท์ Nitayananda พลเสือป่าปุ้ย  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่ออยู่ 1/2/20  
๒๕๕๔ นีรตางศุ Nirata^nsu รองอำมาตย์โท พระวิชิตคีรี (รุ่ง)  พนักงานคมนาคม  มณฑลพิศณุโลก  ทวดชื่อเณร  ปู่ชื่อรอด  บิดาชื่อเอี่ยม 26/9/15  
๒๗๓๗ นีรปัทมะ Nirapadma ขุนนรานุรักษ์ (สุข)  นายเวรกรมบัญชาการ  กองพลตระเวณ  ทวดชื่อขุนเณร  ปู่ชื่อบัว 7/11/15  
๒๙๖๐ นีรสิงห์ ณ กรุงเทพ Nirasinha na Krungdeb หม่อมราชวงศ์เล็ก  บุตรหม่อมเจ้าแฉ่ง  สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๑  พระองค์เจ้าชายเณร 9/4/16  
๓๘๐๐ นีระปาณ Nirapa^na พลเสือป่า ขุนปรุงวิชาสาสน์ (แว่ว)  รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดตาก  ปู่ชื่อเณร  กับนายปาน (บิดา) 29/2/16  
๓๐๓๖ นีลกาญจน Nilaka^nchana นายร้อยตรีพร้อม  กรมทหารบกราบที่ ๑๔  ปู่ชื่อทองเขียว 7/5/16  
๕๑๙๑ นีลจุลกะ Nilachulaka นายร้อยตำรวจตรีเล็ก  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อนิน 14/6/19  
๕๓๖๒ นีลนาค Nilana^ga ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีสมบูรณ  กองตำรวจภูธรที่ ๑ นครราชสีมา  ปู่ชื่อจมื่นเทพสิงห์ (นาค)  บิดาชื่อนีล 29/6/19  
๕๓๖๑ นีลเนตร์ Nilanetra ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีผ่อง  กองตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  กับนายเนตร์ บิดา  ปู่ทวดชื่อนิล ปู่ชื่อหลวงสนิทใจรักษ์ (เนียม) 29/6/19  
๖๒๕๕ นีลเนตรบุตร์ Nilanetraputra รองอำมาตย์ตรี ขุนนครศุลกกิจ (แบน)  นายด่านปากน้ำ  จังหวัดสงขลา  ปู่ทวดชื่อหลวงณรงค์  ปู่ชื่อหมื่นศรีสงคราม (ใส)  บิดาชื่อตาดำ 1/1/21  
๕๒๕๐ นีลปัตตะ Nipatta นายร้อยตำรวจตรีปัด  รั้งสารวัดกรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อเขียว 14/6/19  
๑๙๔๔ นีลวณิช Nilavanija นายร้อยตรีสิน  นายเวรกองพันที่ ๒  กรมทหารราบที่ ๘  ปู่ชื่อเขียว เป็นพ่อค้า 10/3/14  
๐๒๔๕ นีลวัชระ Nilavajra นายรองชิด* (เอี่ยม)  มหาดเล็กกองตั้งเครื่อง หลวงอินทรวิเชียรชาติ (นิล) เป็นปู่ 10/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายพิจารณสรรพกิจ
๖๒๙๕ นีลวัฒนานนท์ Nilavadhana^nanda พลเสือป่าพัฒน์  กองร้อย ๒  กองพันที่ ๑  ปู่ทวดชื่อนิล  ปู่ชื่อบุญช่วย  บิดาชื่อขุนวัฒนจิตรกรรม (บุญรอด) 25/3/22  
๐๘๐๕ นีลวัต* Nilavat ว่าที่นายร้อยตรีพุ่ม  ผู้ช่วยผู้บังคับกองตำรวจภูธร  บิดาชื่อนิล 4/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นิลวัต"
๖๒๘๕ นีลสังคหะ Nilasangaha พลเสือป่าเจริญ  ประจำกองร้อยที่ ๒  กองพันที่ ๑  กองเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์  ปู่ทวดชื่อหลวงเพชรสงคราม (นิล)  ปู่ชื่อหลวงสมุท (ช่วย)  บิดาชื่อหนู 25/12/21  
๖๓๒๒ นีลโสภณ Nilasobhana นายหมู่ใหญ่กลิ้ง  สมุหบาญชียกรบัตร  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ทวดชื่อนิล  ปู่ชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อรัต 29/4/22  
๓๕๒๘ นีละคุปต์ Nilagupta นายร้อยโททองอยู่  เจ้าพนักงานคลังเงิน  กองพลทหารบกที่ ๖  บิดาชื่อขุนพิไชยธานี (นิล)  ปู่ชื่อเลี้ยง 4/11/16  
๕๐๓๗ นีละจินดา Nilachinta^ นายหมู่ตรีสอาด  กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อนีล  บิดาชื่อหมื่นยุทธสังหาร (จินดา) 24/5/19  
๖๑๑๑ นีละเดชะ Nilateja พันเด็กชาโทสมบุญ  กรมรถยนต์หลวง  บิดาชื่อเดช  ปู่ชื่อสัมฤทธิ์ 24/9/21  
๔๒๘๑ นีละนิธิ Nilanidhi นายพันตรี พระราชสุภาวดี (สิน)  กรมยกระบัตร์ทหารบก  ปู่ชื่อนิล  ทวดชื่อเนียม  บิดาชื่อขุนพิพิธภักดี (ศุข) 19/12/17  
๓๙๕๗ นีละนิยม Nilaniyam นายร้อยโทกุหลาบ  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕  กับหลวงหลวงเทพแผลงฤทธิ์ (บิดา)  ทวดชื่อนิล 26/5/17  
๕๙๑๔ นีละพันธุ์ Nilabandhu นายร้อยโทสร้อย  ผู้บังคับกองร้อยกรมทหารบกราบที่ ๗  บิดาชื่อเบี้ยว  ปู่ชื่อนิล 1/2/20  
๓๘๓๗ นีละภมร Nilabhamara พลเสือป่าแฟง  ประจำหมู่ ๑ หมวด ๒ กองร้อยหลวง  กรมเสือป่าราบหลวง  กับนายถึก (บิดา)  ปู่ชื่อเขียว  ทวดชื่อภู่ 17/2/16  
๔๖๘๖ นีละมณี Milamani รองอำมาตย์ตรีสาย  ครูช่างแกะโรงเรียนเพาะช่าง  กระทรวงธรรมการ  บิดาชื่อนิล  ปู่ชื่อแก้ว 3/11/18  
๓๘๒๒ นีละมัย Nilamaya รองนายหมู่ลูกเสือสำเนียง  กองลูกเสือที่ ๑ มณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อนิล  กับนายกรานต์ (บิดา) 13/2/16  
๑๙๘๕ นีละเมฆ Nilamegha พลเสือป่ามิ่ง  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อนิล  ปู่ชื่อเมฆ 12/3/14  
๑๓๖๕ นีละโยธิน Nilayodhin นายพันโท พระสุรการบัญชา (ยิ้ม)  ผู้ว่าราชการเมืองแม่ฮ่องสอน  ราชองครักษ์เวร  ปู่ชื่อนิล 25/4/14  
๐๔๓๘ นีละศิริ Nilasiri ขุนราชการพยาพัต (นิล)  กรมชาวที่ 7/8/13  
๕๗๒๙ นีละสมิต Nilasmita พลเสือป่าเขียว  กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดรฯ  บิดาชื่อยิ้ม 3/9/19  
๒๔๘๐ นีละสวัสดิ์ Nilasvasti นายร้อยเอก หลวงพินิจสารวัด (ศิริ)  ปบัดกรมทหารพรานที่ ๘  ปู่ชื่อหลวงสวัสดิ์ภักดี (นิล) 5/9/15  
๔๕๒๖ นีละสุนทร Nilasundara นายร้อยตรีแฉล้ม  กรมทหารบกราบที่ ๒๐  ปู่ชื่อนิล 22/6/18  
๐๔๒๗ นีละเสวี Nilasevi พระศรีไพชยนต์ (ฃำ)  กรมชาวที่ 7/8/13  
๒๖๔๓ นีละหัสดี Nilahasti ขุนธนทีฆการ (ดิต)   กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อม่วง  บิดาชื่อช้าง 17/10/15  
๑๘๘๘ นีลัญชนานนท์ Nilanjanananda นายร้อยตรีวุฒิ  สำรองราชการกรมแผนที่  กับนายอ้น (บิดา)  นายอ้นเป็นบุตรพระยาโบราณสุธรรมธาดา (อุ่ม) 7/3/14  
๓๑๔๕ นีลัญชัย Nilanjaya รองเสวกตรีจิตร์ มหาดเล็ก  โรงเรียนข้าราชการพลเรือน  ทวดชื่อนิล  บิดาชื่อนายจิตรปรีชา (เชย) 4/6/16  
๕๐๐๗ นีลิกานนท์ Nilika^nanda พลเสือป่าสาหร่าย  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อสวน 24/5/19  
๐๗๒๘ นีโลบล* Ni^lopala นายร้อยโท ขุนวิเศษรัฐการ (ผัน)  ผู้ช่วยหัวหน้าแพนกสำรวจที่  กรมเกียกกายทัพบก   กระทรวงกระลาโหม หลวงพุทธพรรณพิทักษ์ (ม่วง) เป็นปู่  ขุนพิบูลย์สมบัติ (เผื่อน) เป็นบิดา 10/10/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นิโลบล"
๔๗๘๗ นุชนิยม Nujaniyama พระกำแหงสงคราม (ฤกษ์)  กรมการพิเศษจังหวัดลำปาง  ทวดชื่อพระยารามณรงค์สงคราม (นุช) 5/4/19  
๑๘๕๗ นุตตะรังคะ* Nuttaranga นายร้อยโทหร่ำ  เจ้าพนักงานคลังเงิน  กองพลที่ ๘  ปู่ชื่อขุนฤทธิไกรรณยุทธ์ (นุด)  บิดาชื่อนายร้อยตรีหรั่ง 20/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นุตตะรังค์"
๔๒๖๙ นุตตานนท์ Nutta^nanda นายเจือ  รองจ่าศาลมณฑลนครสวรรค์  ทวดชื่อนุด 12/12/17  
๐๖๓๒ นุตโยธิน* Nuttayodhin นายร้อยตรีชื่น  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระปรีชาชาญสมุท (นุด) เป็นปู่ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นุตตโยธิน"
๐๗๙๘ นุตลักษณ Nutalakshna นายสุริยะ  มหาดเล็กรายงานมณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อนุด  บิดาชื่อแม้น 4/12/13  
๖๒๖๐ นุตสาระ Nutasa^ra นายสุ่น  เสมียนอก  กรมสารบรรณ  กระทรวงเกษตราธิการ  กับนายพริ้ง (บิดา)  ทวดชื่อแสง  ปู่ชื่อนุต 25/2/22  
๑๐๑๖ นุตะเดช Nutateja พระราชพลีรักษ (บุญ)  พระคลังมณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อขุนวิจารณ (นุด)  บิดาชื่อเดด 20/2/13  
๑๔๗๒ นุตะเตมีย์ Nutatemiya นายร้อยเอกปลั่ง  สารวัดทหารบกกองพลที่ ๙  ปู่ชื่อนายนุต  บิดาชื่อนายชุ่ม 15/6/14  
๔๗๔๓ นุตะธีระ Nutadhira รองผู้กำกับตรีเธียร  ครูประจำจังหวัดสตูล  บิดาชื่อหนู 3/2/18  
๖๓๖๔ นุตะนันทน์ Nuttanandana นายหมู่โท หมื่นภูวไนยนิตยภักดี (ชิต)  สังกัดกองร้อยที่ ๑๖  กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อแตง  บิดาชื่อนุด 19/8/22  
๐๘๑๓ นุตะประศาสน Nutaprasa^sana พระสมัคสโมสร (สอน) เปรียญ  ยกระบัตรมณฑลกรุงเก่า   ปู่ชื่อนุด 6/12/13  
๕๖๔๐ นุตะปาณี Nutapa^ni จ่าโทอ้น  กองร้อย ๓  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อนุต  บิดาชื่อปาน 26/7/19  
๒๔๖๖ นุตะผลิน Nutaphalin นักเรียนเสือป่าหนอม  โรงเรียนทหารกระบี่  ปู่ชื่อนุด ชาวสวน 27/8/15  
๑๗๘๕ นุตะมาน Nutama^n นายเรือเอก หลวงวิสูตรเดชะ (มี)  ประจำกรมปลัดบาญชี  กระทรวงทหารเรือ  บุตรนายนุด 12/12/14  
๓๘๓๔ นุตะวานิช Nutava^nija พลเสือป่ามาลา  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ทวดชื่อพระศิริวานิช (นุต)  กับนายมะลิ บิดา 17/2/16  
๔๓๑๒ นุตะศริน Nutasarin นายร้อยตรีสงวน  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗  ปู่ชื่อนุช 3/1/17  
๐๑๐๑ นุตะเสน Nutasena ขุนผดุงสีตลอาศน์* (นุด)  กรมชาวที่ 24/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงผดุงสีตลอาศน์
๓๕๕๑ นุตาคม Nutagama พันจ่าเอก หมื่นนิมิตรอักษร (สาย)  กองเรือกลชั้น ๔  บิดาชื่อนุต  ปู่ชื่อบุญมา 25/11/16  
๓๗๖๘ นุตาลัย Nuta^laya นายบุญศรี  รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนศึกษานุกูลราษฎร์  จังหวัดสมุทสาคร

ปู่ทวดชื่อสมิงสำแดงเดช (นุด)  ปู่ชื่อลัย  บิดาชื่อหลี
4/2/16  
๑๗๕๖ นุติประภา Nutiprabha^ นายเรือตรีฉุย  ประจำกรมยุทธศึกษา  กระทรวงทหารเรือ  บิดาชื่อนุด  ปู่ชื่อแสง 12/11/14  
๖๓๒๙ นูตานนท์ Nu^ta^nanda รองอำมาตย์ตรี ขุนภักดีโยธา (พร้อม)  ปลัดอำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทวดชื่อซ้าย  ปู่ชื่อหลวงพิพิธสมบัติ (ยกซ้าย)  บิดาชื่อขุนพิพิธสมบัติ (หนู) 3/6/22  
๕๒๑๕ เนตตารุณ Netta^run นายร้อยตำรวจโทหรุ่น  กองตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  ปู่ทวดชื่อเนต 14/6/19  
๔๗๗๑ เนตรจารุ Netracha^ru พลเสือป่าทองดี  กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี   ปู่ชื่อเนตร์ 3/2/18  
๒๒๕๑ เนตรชาต Netraja^ta มหาดเล็กวิเศษนวม  นายเวรร่าง โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  ปู่ชื่อเนตร  ทวดชื่อเกิด 19/5/15  
๕๕๕๕ เนตรบุตร Netraputra ขุนธนกิจพิทักษ์ (ลอย)  กองคลังออมสิน  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19  
๑๙๓๕ เนตรประหาส Netrapraha^sa นายริด  ประจำกรมมหรศพ  บุตรหลวงสถานศิวาลัย (เนตร) 9/3/14  
๖๒๕๐ เนตรพันธุ์ Netrabandhu มหาดเล็กสำรองเชื้อ  เสมียนเอก  กรมเรือยนต์หลวง  ปู่ทวดชื่อนิต  ปู่ชื่อขำ  บิดาชื่อเนตร 1/1/21  
๒๔๖๐ เนตรพินทุ Netrabindu พันจ่าเด็กชาต่วน ประจำกรมช่างมหาดเล็ก  บิดาชื่อเนตร  ปู่ชื่อเพ็ง 27/8/15  
๔๗๓๘ เนตรพุกกณะ Netrabukkana รองผู้กำกับตรีสุดจิตร์  ครูโรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์  บิดาชื่อขุนธรรมพิไชยราษฎร์ภักดี (เนตร์) 3/2/18  
๑๔๐๑ เนตรมาน Netrama^n นายร้อยเอก ขุนธรเณนทร์ (ผ่อง)  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรมณฑลร้อยเอ็จ  ทวดชื่อนายเนตร  ปู่ชื่อนายมี 27/4/14  
๐๑๑๙ เนตรศิริ Netrasiri พระสมานบริกร (เนตร)  กรมมหาดเล็ก 29/6/13  
๔๗๒๑ เนตระคเวสนะ Netragavesna รองผู้กำกับตรีแสวง  ครูโรงเรียนมัธยมสุขุมาลัย  จังหวัดธนบุรี  บิดาชื่อเนตร์ 3/2/18  
๖๒๖๑ เนตราคม Netragama นายประไพ  เสมียนเอก  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อมา  ปู่ชื่อเนต  บิดาชื่อชื่น 25/2/21  
๑๙๙๐ เนตรานนท์ Netrananda พลเสือป่าเนื่อง  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ   บุตรพระพิบูลย์สมบัติ (เนตร) 12/3/14  
๔๐๓๘ เนตรายน Netra^yana นายรองพิจิตรสรรพการ (สวัสดิ์)  สังกัดกรมมหาดเล็ก  บิดาชื่อพระยาอรรคราชนารถภักดี (เนตร)  ปู่ชื่อพระยาสมุทบุรานุรักษ์ (เกิด) 13/6/17  
๑๑๗๙ เนติโพธิ Netibodhi พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร* (โพ) สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลอุดร ปู่ชื่อเห็น 17/3/13 *  ถึงอนิจกรรม  ๒๗  เมษายน  ๒๔๕๗
๕๔๕๒ โนตานนท์ Nota^nanda นายหมู่เอก ขุนสรรสารธน (อินทรตา)  กรมเสือป่ารักษาดินแดนพายัพ  บิดาชื่อโนน 29/6/19  
๐๘๗๓ ไนคีตะเสน Naigitasen ขุนราชประกาศ (หงวน)  นายทะเบียนที่ดินเมืองสิงห์บุรี   หลานจีนไนคี 19/12/13  
           นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร บ article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ว article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article
อักษร อ article